Endeligt flueben ved budgettet for 2018 efter 2. behandling

Årets frivilligpris fra Herning Kommune
Forud for tirsdagens byrådsmøde blev byrådets pris for frivilligt arbejde uddelt.
Prisen gik til Bodil Markmøller som i årtier har hjulpet børn, unge og ældre på forskellig vis.
Bodil Markmøller de seneste år har været en vigtig drivkraft bag de populære søndagscaféer, som er med til at forebygge ensomhed hos ældre. Som næstformand for Ældrerådet og medlem af Seniorråd Vest har hun arbejdet ihærdigt for at finde midler og opbakning til caféerne, der i dag er spredt til 12 forskellige steder i kommunen. Stort tillykke til Bodil med den fornemme hæder som Herning Kommune siden 2001 har uddelt. Prisen er på 5000 kroner, og den kan gives til både personer, grupper, foreninger og institutioner, der yder en frivillig og bemærkelsesværdig indsats i Herning Kommune. Alle kan komme med forslag til, hvem der skal modtage årets Frivilligheds pris.

Byrådsmødet havde 25 sager på dagsordenen. Og du kan som altid finde dem her:

Budget 2018 fik et flueben fra hele byrådet
Vedtagelse af det årlige budget skal behandles 2 gange, inden det kan endelig vedtages. Derfor er var punktet om budget 2018 igen på dagsordenen. I de to seneste nyhedsbreve har jeg skrevet meget om indholdet i budgettet, jeg vil derfor i dette nøjes mig med at glædes endnu engang over at et enigt byråd står sammen om budgettet for 2018.

Ny gågade, hvordan kan den bruges?
Vi har netop indviet den nyeste del af gågaden i Herning. I samme ombæring har vi i byplan vedtaget en forenkling af reglerne, så det som foretningsdrivende eller restaurationsejer er nemmere at forstå og følge de retningslinjer/det regulativ som samlet hedder ”brug byen”. Regulativet blev vedtaget med den bemærkning at de skal evalueres efter senest 4 år.

Lokalplaner
Som altid fylder foreløbige og endelige vedtagelser en del på byrådsmødet. Bl.a. blev der vedtaget lokalplaner som muliggør etablering af et nyt boligområde i Hammerum og i Vildbjerg centrum.

Mere velfærdsteknologi – kan det øge trivslen hos ældre og demente?
I budgettet for 2017 afsatte vi 1 mill. til at afprøve nye former for velfærdsteknologi, som skal komme ældre og demente til gavn. For ældre i eget hjem er det bl.a. forsøg med telesundhed, som skal gøre den ældre mere tryg efter tidlig udskrivelse fra sygehus. I forhold til demente er det afprøvning af hjælpemidler som skal styrke trivslen og velbefindende hos den demente. Det bliver spændende at høre om teknologien kan bidrage til en positiv oplevelse for de ældre der nu tester produkterne/projekterne af.

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse – STU – etablerer arbejdende værksted og butik i gågaden
Ungdomscenter Knudmosen, som i Herning står for den særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (tilbud til unge som ikke magter en almindelig uddannelsesforløb) igangsætter et nyt projekt hvor undervisningen af de unge sker i et arbejdende værksted i gågaden. Dette er bl.a. for at træne de unge i at fungere i realistisk arbejdsomgivelser, bringe dem tættere på det samfund som de er en naturlig del af, men ofte har svært ved at være i.
Ved at flytte en del af STU’s undervisning til det åbne værksted, håber Knudmosen at synligheden kan være med til at skabe bedre kontakt til det omkringliggende samfund. Ligesom nærheden til butikker giver mere mod og motivation til den unge i forhold til reel beskæftigelse eller uddannelse.Tanken er at det arbejdende værksted skal fremstille egne unika produkter men også tilbyde at butiksejere i gågaden kan få løst mindre opgaver i egne eller i skolens lokaler. Det arbejdende værksted er et forsøgsprojekt som løber over to år.

Det var kort nyt fra byrådsmødet.

Budget 2018, kan vi kalde det “fælles forældremyndighed” ?

Indlæg på byrådsmødet den 19. september ved 1. behandling af budget for 2018

Siden budgettet for 2018 blev underskrevet sidste mandag af samtlige partier og løsgængere her om bordet, har vi alle haft travlt med at kommunikere om indholdet.

Jeg har observeret godmodige drillerier om at ”succeser har mange fædre”. Jeg synes faktisk det passer bedre at vi siger ”at vi har fælles forældremyndighed” for budgettet.

Som forældre opdrager vi vores børn på forskellig vis, men altid med det for øje at vi vil barnet det bedste.

I politik ser vi også forskelligt på tingene. Det anerkender jeg. Men Ingen tvivl om at vi alle 31 vil borgerne det bedste.

Og det bedste opnår vi – ved at samarbejde som vi har gjort med dette budget.

– Vi har kunne forhandle ud fra en sund økonomi.
– Vi har kunnet lade sparekniven ligge i skuffen, og koncentrere os om, at få løst rigtig mange af de ønsker og udfordringer vi har rundt i kommunen.

Vi har afsat store beløb – til store og gode projekter,
Jeg nævner i flæng, 20 nye plejehjemspladser, 20 nye pladser i bo-tilbud, udvidelser af daginstitutioner og skoler som mangler plads p.g.a. positiv bosætning, indkøb af mere jord, til udstykning af flere kommunale byggegrunde – og så har vi kunnet fremrykke hal-udvidelser og planlægge i budgettet for nye hal-projekter.

Hvis jeg lige kigger lidt bagud, glæder det mig at vi gennem de seneste 2 – 3 år har kunne opprioritere ældreområdet, så der nu er langt flere varme hænder.
Faktisk hvad der sammenlagt svarer til 80 heltids stillinger på det samlede område. I 2018 øger vi også driftsbudgetterne, nu bl.a. med løft på handicap og psykiatri området og med driftsmidler til løft af kvalitet i daginstitutionerne.

Vi har også afsat rigtig mange mindre beløb…
Selvom det kan synes som små beløb, er det beløb af stor betydning, bl.a. på forebyggelsesområdet. Og forebyggelse dækker over rigtig meget.

Ved vores budgetkonference for nogle uger siden, blev begrebet ”det mentale immunforsvar” omtalt. Det er egentlig et ret godt billede på hvad der nemt sker med vores sind, hvis vi føler os ensomme, er syge, bliver mobbet eller måske mangler nogle at tale fortroligt med.

Psyken påvirkes negativt. Livskvaliteten falder, det kan være svært at opretholde en almindelig dagligdag med skolegang, uddannelse eller job.
Derfor glæder det mig rigtig meget at vi i næste års budget har afsat økonomi til en lang række forebyggende projekter, som kan være med til at styrke ”det mentale immunforsvar” og forbedre livskvaliteten for en masse borgere.

Det er bl.a. midler til selvhjælpsgrupper for børn og unge
Det er midler til at fortsætte den anonyme rådgivning Ung Mod 24/7.
Det er midler til at fortsætte projektet med at uddanne unge som brandkadetter
Det er midler til målrettede rehabiliteringsforløb efter endt kræftbehandling.
Og på ældreområdet er der afsat flere midler til nye indsatser for ensomme ældre.

Det er ikke kun det mentale område vi har prioriteret – det er også på det digitale.

I dag er både privatpersoner og virksomheder meget afhængig af at have gode stabile internetforbindelser. I Herning Kommune er der desværre stadig en del områder, hvor net forbindelsen er svag, nogen steder nærmest ikke eksisterende.

Det ønsker vi at ændre på. Derfor afsætter vi de kommende 3 år, en million om året, til enten at sætte master op, eller forberede fibertilslutninger med nedgravning af rør til Fiberføring.
Eller rådgivning når private eller virksomheder ansøger om del i den nationale fibernetpulje.

Ikke alt i budgetaftalen koster penge, noget er også nedfældet for at vi kan huske hinanden på vigtigheden af det vi aftaler og sætte retning for det fremtidige politiske arbejde.

Bl.a. at vi til stadighed skal passe på ikke at drukne vores medarbejdere i bureaukrati.

I alt hvad vi siger, gør og vedtager, skal vi have regelforenkling og afbureaukratisering for øje. Vi vil arbejde målrettet for mere enklere arbejdsgange, mindre kontrol og mere tillid. Vi skal have respekt for de ansattes arbejdsmiljø – det højner arbejdsglæde.

Og nu hvor jeg er ved de ansatte. Så vil jeg gerne runde af med at rose de ansatte i forvaltningen, som har lagt vandret den seneste tid, for at fremskaffe svar på vores mange Q & A, fremstillet arbejdsnotater, regnet på budgetter og til sidst formuleret vores endelige beslutninger omkring budgettet.

Det er første gang jeg har siddet med ved forhandlingsbordet – og første gang jeg har fået den fulde forståelse for HVOR meget I er begravet i arbejdet og hvor LANGE dage I har haft.

Stor tak for indsatsen til jer – og tak for samarbejdet til hele byrådet omkring budgettet

Jeg kan ikke lade være at slutte hvor jeg startede: Husk, det er altid bedst for børn når forældre kan enes…

Arbejdet med borgernære beslutninger giver rigtig god mening for mig

LÆSERBREV, UGEPOSTEN UGE 38:

Tirsdag i sidste uge underskrev et enigt byråd budgettet for 2018. Et budget som i høj grad afspejler en sund økonomi. Vi kunne lade sparekniven ligge i skuffen, og koncentrere os om, at få løst ønsker og udfordringer.

Vi ved at der i de kommende år bliver flere ældre, så vi får brug for flere plejepladser. Derfor er der afsat 26.8 mio. kr. til at bygge 20 nye plejeboliger ved Kildehøj i Vildbjerg, og 1.5. mio. kr. om året til drift af disse. Samtidig afsatte vi 0.5. mio. kr. hvert år til flere initiativer på ældreområdet, til forebyggelse af ensomhed.

Handicap- og psykiatriområdet styrkes med 5.5 mio. kr. på driftsbudgettet. Der er afsat penge til at udbygge Mosaikken (borgere med svær autisme) med 8 pladser og Rosenholm (udviklingshæmmede) med 12 pladser. Dette betyder, at flere tilbydes botilbud i egen kommune, tæt på familie.

Rigtig godt er det også, at indsatsen for kræftramte i løftes med 2.8 mio. kr. over de kommende fire år. Det handler b.la. om forbedret hjælp til at komme sig efter et kræftforløb. Eller bedre mulighed for pleje i den sidste tid.

På børneområdet blev der også plads til mange gode initiativer, bl.a. et årligt løft af driften i dagplejen på 700.000 kr., 3 mio. årligt til styrkelse af dagtilbud og 300.000 til forebyggende tiltag i sundhedsplejen.

Til folkeskolerne afsætter vi flere penge til indkøb af bøger samt til opgradering af IT og IT-efteruddannelse af lærerene. Derudover vil vi på forårets budgetkonference drøfte inklusion i folkeskolen. Kan vi gøre det bedre? Inkluderer vi for mange? Ligeledes vil vi drøfte vores 10. kl. tilbud. Kan vi lave et tilbud, som i højere grad hjælpe eleverne videre med den rigtige uddannelse?

Kommunen har vækst af tilflyttere. Derfor fremrykkes byggemodninger, hvor der er god afsætning. I Kibæk fremrykkes byggemodningen af de sidste 30 grunde på Velhustedparken til 2019. Jeg tror vi i de kommende år vil se, at flere ønsker at bosætte sig i Kibæk. Vi ved at familiers valg af bosætning, i høj grad afhænger af nærhed til børnepasning, skole og fritidsaktiviteter. Når Klatretræet 1. maj flytter i nye lokaler ved skolen og SFO samtidig får opgraderede lokaler under skolens tag, har vi virkelig gode forhold for børnefamilier.

Ovenstående er uddrag fra budgettet. Som gruppeformand for Venstre sad jeg for første gang med helt inde ved forhandlingsbordet. Det var lange men gode forhandlinger, med god tone i mellem partierne. Lokalpolitik drejer sig i langt højere grad om at træffe gode borgernære beslutninger end om at spilde tiden med ufrugtbar blokpolitik. Derfor giver det mening for mig, at bruge så meget af min tid på lokalpolitik. Jeg tager gerne 4 år mere. Du kan hjælpe mig på vej med DIN STEMME den 21. november.

Anne Mette Bang Rasmussen
Gruppeformand Venstre, lokal kandidat til kommunalvalget 2017

Så er blækket tørt på budgetforliget for 2018

Ældre, handicappede, børn og unge – mange har fundet vej ind i budgettet i de kommende 4 år

Så har vi budgettet for 2018 og de efterfølgende 3 år, for Herning Kommune på plads. Det er sket i et tæt og godt samarbejde med det øvrige byråd. Budgettet afspejler at vi i Herning Kommune har en sund økonomi. Vi kan som jeg tidligere har skrevet, lade sparekniven blive liggende i skuffen, og i stedet koncentrere os om at løse en lang række ønsker og udfordringer på bl.a. ældre- og handicap, og børneområdet + en hel masse andet godt. Du kan læse et uddrag af budget-beslutninger herunder

Flere byggegrunde
Som kommune er vi inde i en positiv udvikling, der flytter flere borgere til end der flytter herfra. Derfor fremrykker vi byggemodning i flere af de byer hvor der er god efterspørgsel på byggegrunde. Helt lokalt i Kibæk fremrykkes byggemodningen af den sidste etape på Velhustedparken til 2019, hvor der vil blive byggemodnet i alt 30 nye grunde.

Pladsmangel p.g.a. nybyggeri
Lind og Snejbjerg er de to byer hvor der sælges flest byggegrunde, dette har en positiv afsmitning på børnetallet, men skaber “pladsproblemer”. Derfor udvider vi i denne 4-årige budgetperiode både Kernehuset-Engblommen/Engbjergskolen i Snejbjerg og Højgård Børnehus/Højgårdskolen i Lind.

Udbygning af vores botilbud
På socialområdet mangler vi bo-tilbud til borgere med svær autisme, fysisk og/eller psykisk udviklingshæmmede. Derfor har vi besluttet at udbygge Mosaikken med 8 pladser og Rosenholm  med 12 pladser. Udbygningen giver mulighed for, at borgerne kan undgå at skulle bo uden for kommunen. Med en udbygning af bo-tilbud i kommunen kan flere bo tættere på familie.

12 mio ekstra til drift i årene frem
Men det er ikke kun fysiske udvidelser der er blevet plads til. I 2018 og årene derefter vil en årlig pulje på 12 mio. kr. til borgernær velfærd/daglig drift give et løft – ikke mindst på handicapområdet.

Flere varme hænder og flere plejehjemspladser
I denne byrådsperiode har vi allerede prioriteret ældreområdet med flere driftsmidler. Det har resulteret i, at der inden for de seneste par år er ansat til hvad der svarer til 80 fuldtidsstillinger på området. Vi ved at der i årene frem bliver flere ældre i kommunen, så i denne budgetaftale afsætter vi også økonomi til at etablere 20 nye plejebolig-pladser, som en tilbygning til plejecenter Kildehøj i Vildbjerg.

Flere penge til IT på folkeskolerne
På folkeskoleområdet tilføres midler til opgradering af IT udstyr og indkøb af bøger. Selvom meget i dag foregår på computeren, er der stadig brug for at forny undervisningsmateriale i bogform. Det er et stort ønske fra vores skoler vi med denne bevilling kan opfylde.

3 millioner til tidlige indsatser i dagtilbud og 300.000 til ekstra indsats i sundhedsplejen.
Dagtilbud af høj kvalitet har stor betydning for børns udvikling og trivsel. Især når det gælder børn fra hjem, hvor forældrene ikke kan give børnene tilstrækkelig støtte. Derfor afsætter vi tre millioner kroner om året, bl.a. til tidlige indsatser for udsatte børn i dagtilbud. Samtidig afsætter vi 300.000 årligt til løft af sundhedsplejen.

Hurtigere byggesagsbehandling
Det er attraktivt at drive erhverv her på Herning-egnen, hvor rammebetingelserne er nogle af Danmarks mest fordelagtige. Dette konstante fokus på at være attraktive for erhvervslivet, sikrer os bl.a. et øget udbud af arbejdspladser. Vi vil stadig ligge i front når det gælder erhvervsvenlighed og afsætter derfor 400.000,- om året frem til 2021 for at forkorte byggesagsbehandlingstiden og undgå øget ventetid.

Vi ønsker at Varmestuen holder nat åbent
Ved at forhøje driftstilskuddet til Blå Kors Varmestue med 400.000 årligt har vi nu sikret økonomien til at Varmestuen også i årene frem kan holde nat åben.

Flere erhvervsuddannelser
I byrådet er vi meget optaget af at få flere unge i gang med en erhvervsuddannelse. Kommunen går forrest med det gode eksempel og hvor det er muligt og giver mening, øges antallet af kommunale lærepladser. Andre veje mod målet er at lade det indgår som en del af vores resultatkontrakt med Erhvervsrådet, med et ekstra mål om at de skal arbejde på at motivere erhvervslivet til at tage flere Lærlinge. Vi øger desuden kravet i udbud af kommunale bygge og anlægsopgaver over en vis lønsum. 6% af arbejdet/årsværket skal udgøres af elever/praktikanter.

Og nu sporten
og fritiden, kan man vel sige. Også til dette budget var der ønsker om hal-udvidelser. Derfor er det dejligt at kunne tage hul på ønsket i Tjørring med udvidelse af Nordvest hallen og en tilbygning til Haderup hallen. I 2021 er der afsat sammenlagt 9 millioner til at påbegynde projekterne, med den forståelse partierne imellem, at den resterende finansiering skal findes i 2022. Begge de nævnte projekter kan nu gå i gang med arbejdet med at indsamle egenfinansieringen.
Ja, og så er det jo dejligt at kunne slutte denne med at fortælle også blev plads i budgettet til en mere lokal bevilling til Aaskov Golfklub på 125.000,- til forbedring af klubfaciliteter i en tilkøbt ejendom.

Ovenstående var et uddrag af budgetforliget for 2018. Der er så meget god indhold og mening i budgettet, at jeg har svært ved at fatte mig i korthed. Hvis du har læst med så langt som hertil, er du måske interesseret i at læse hele forliget. Find det her.

Vi kan lade sparekniven ligge i skuffen i 2018

Mandag og tirsdag har jeg sammen med det øvrige byråd, på efterårets budgetkonference, drøftet budgetmuligheder og udfordringer for 2018. Der er heldigvis flere muligheder end udfordringer. Vi har en stabil økonomi i kommunen. Vi skal ikke ud med sparekniven, men får derimod bl.a. tilført 12 millioner årligt til den daglige drift.

Forhandlingerne om fordelingen af de øgede driftsmidler samt mulighed for at igangsætte nye anlæg (byggeprojekter) starter vi på i dag.

Jeg ser frem til at kunne sende dig endnu et nyhedsbrev om det endelige budget og fortælle detaljeret om indholdet. Jeg håber selvfølgelig på at vi endnu engang lykkes med at forhandle en fornuftig budgetaftale på plads, i samarbejde med flest mulige partier.

Budgetkonferencen sluttede tirsdag aften med det månedlige byrådsmøde, som havde 49 sager på dagsordenen. Her er kort nyt fra byrådsmødet:

Udviklingen snurrer lystigt i Kommunen,  bl.a. som følge af ændring i planloven
Knap halvdelen af sagerne på byrådsmødet var af planlægningskarakter; nye byggeprojekter for boliger, etablering af erhverv eller større butikker. En ændring i planloven har f.eks. givet mulighed for, at der i højere grad kan etableres større butikker, med særligt pladskrævende varer i udkanten af byen. Bl.a. i området v. Herning Centret og Bauhaus. Helt aktuelt er der 3 – 5 butikker som i dag ikke er repræsenteret i Herning, der når planlægningen er på plads, gerne vil etablere sig i Herning. Et større udvalg af udvalgsbutikker forventes at tiltrække kunder fra et endnu større opland, med forventet positiv afsmitning på allerede etablerede butikker.

Grøn ordning understøtter lokale projekter i Sunds og Kibæk
Jeg har tidligere omtalt ”Grøn ordning”, en ordning, som har til formål at fremme accepten af Vindenergi. Dette ved at yde økonomisk støtte til lokale projekter. Disse midler er bl.a. tildelt i Sunds og Kibæk. Begge steder er der midler som alligevel ikke blevet anvendt, da projekter er frafaldet. I forbindelse med en ny ansøgningsrunde er der derfor nu uddelt fl.g.
120.000,- til etablering af sauna til (Sunds vinterbadeklub)
40.000,- til opførsel af muldtoilet ved bålhytte og sheltere (Sunds FDF)
95.000,- til etablering af opvarmningsmulighed på Kibæk Mølle (Kibæk Mølle S/I)
26.925,- til etablering af bålhytte eller shelters v. Børnesøen (Kibæk Lokalråd)

Grøn ordning, har gennem de seneste år bidraget positivt til mange borgerdrevne initiativer. Desværre er ophører ordningen i starten af 2018 . Dette kan få betydning til den forventede tildeling af Grøn Ordning, i forbindelse med et kommende vindmølleprojekt i Stakroge. Derfor har vi fra Byplanudvalget indsendt høringssvar til Energistyrelsen med en kraftig opfordring om at allerede vedtagne projekter der ikke når opførelse inden starten af 2018 stadig har mulighed for at søge ordningen.

Helt lokalt: længe ventet oprensning af søen på Møllegården i Kibæk
Møllegårdssøen har længe trængt til en oprensning, efter nogen tids forhandling om egentligt ejerskab af søen, der tidligere har hørt under Herning Vand, er ansvaret for vedligehold af søen nu hjemhørende i afdelingen for Kommunens grønne områder. Her var det planen, at søen først skulle oprenses i efteråret 2018.  Efter massivt borgerønske om ”her og nu handling” er det dejligt at kunne fortælle, at oprensningen er flyttet frem til dette efterår.

Det var meget kort fra byrådsmødet, du kan som altid læse den fulde dagsorden her:
Og så glæder jeg mig som sagt til, snarest muligt, at kunne fortælle om udfaldet af vores budgetforhandlinger for 2018.

Social investering i Gullestrup, NIDO – en fremtidssikring og godt nyt til skoler

Nyhedsbrev fra byrådsmødet den 16. Maj 2017

Byrådsmødet havde 21 sager på dagsordenen – du kan se den fulde dagsorden her: http://politik.herning.dk/byraad-udvalg-raad-og-naevn/byraadet/byraadets-dagsordner-og-referater

Social investering i Gullestrup skal gennem jobs skabe mere ro og tryghed
Politiet har gennem længere tid oplevet øget uro i Gullestrup. I stedet for blot at sætte mere politi på området tænkes der Nyt.  Politiet vil involvere erhvervslivet og kommunen, dette for at skaffe småjobs til unge i området. Disse jobs skal give tilknytning til arbejdsmarkedet og meget gerne føre til varig beskæftigelse.
Uro opstår oftest af kedsomhed og lediggang. Tilknytning til arbejdsmarkedet giver mening og indhold i hverdagen. Politiet har søgt EU om støtte til projeketet, og har fået tilsagn om knap 1.8 mill.

5 millioner til at sikre kvalitet og ekspertice på DNV i fremtiden – samt mulighed for øget erhvervsturisme
I tilknytning til det nye sygehus i  Gødstrup, arbejdes der på at få etableret et center for forskning og udvikling, kaldet NIDO.

Et forskningscenter med tilknytning til sygehuset vil sikre:
– Rekruttering af dygtige speciallæger til Gødstrup
– Mulighed for universitetsspecialer på sygehuset
– Grobund for internationale medicinske konferencer

De to første punkter vil højne kvaliteten og ekspertisen til gavn for borgerne og det sidste punkt tror vi på vil få positiv virkning på erhvervsturismen. På gårsdagens byrådsmøde vedtog vi derfor at bevillige 5 mio. til projektet, som har en anslået anlægssum på 148 mio. Der er etableret en fundraising-gruppe som består af repræsentanter fra kommuner og erhvervslivet, fra hele optageområdet for DNV Gødstrup. Denne gruppe arbejder ihærdigt med at skabe den fulde finansiering af NIDO.

Der skal renoveres utætte tage og slås skimmelsvamp ihjel – nu!
På budgetkonferencen i april besluttede vi at afsætte ”her og nu midler” til renovering af tag på hhv. Højgårdskolen i Lind samt Engbjergskolen i Snejbjerg.
Desuden blev det aftalt at afsætte midler til udbedring af skimmelsvampsager på Sunds Skole, Lind Skole og Arnborg skole. Vi ved af erfaring, at det kan komme til at koste utrolig mange penge, hvis der ikke bliver taget hånd om skimmelsvamp i tide.  Derfor frigav vi på byrådsmødet i aftes i alt 14.525 mio. kr. til ekstra bygningsvedligehold.
Udgifterne finansieres af overskud opstået i.f.m. salg af kommunale ejendomme i 2017, samt midler overført fra 2016 til energirenoveringer.

Frigivelse af 68.121 mio kr. til Lindbjergskolen
Med frigivelse af anlægsbevilling til Lindbjergskolen kommer vi et stort skridt videre mod en ny skole der skal erstatte de nuværende to skoler i Hammerum og Gjellerup. Og det er jo ikke bare en skole der bygges. I sagsfremstillingen står der ligefrem at Lindbjergskolen bygges som en ”mini-by” med adskilte bygninger for indskoling, mellemtrin og udskoling. Det nye byggeri kommer også til at rumme et bibliotek, en tandklinik, et SFO tilbud samt forbedrede idrætsfaciliteter både inden for og udenfor. Det nye byggeri kommer uden tvivl til at skabe kæmpe værdi for alle borgere – ung som gammel  – i Hammerum og Gjellerup. Det vil blive nogle rigtig gode faciliteter der kan benyttes døgnet rundt – året rundt.

I ft. Skoledelen, så bliver på mange måder en ny og spændende skole. Der er tænkt i spændende læringsmiljøer, hvor eleverne i mellemtrinnet og udskoling ikke har de traditionelle klasseværelser, men i stedet har undervisning i lokaler der er fagligt kodede. Så eleverne flytter sig alt efter hvilket fag de skal have. I indskolingen har man stadig klasseværelser, da det i højere grad skaber tryghed for de yngste børn.

Hvis man er nysgerrig efter at høre mere om projektet, afholdes der et arrangement for alle interessenter og borgere i Hammerumhallen tirsdag d. 6. juni kl. 17 – 19.30.  Her vil der være en præsentation af projektet. Skoleleder, idrætslivet og bibliotek vil komme med en præsentation af deres del og tanker vedr. byggeriet. Alle er velkommen.

Følg med på facebook
Det var kort fra gårsdagens byrådsmøde. Hvis du gerne vil følge med i hvad der sker politisk i Herning – mellem byrådsmøderne – kan du også følge mig på: https://www.facebook.com/annemettebangrasmussen/

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

God økonomi, “pengetransport” og nye uddannelser

Byrådsmødet den 4. april – var et af de korte møder.
Med kun 27 sager på dagsordenen (heraf 7 lukkede).

Robust økonomi i Herning Kommune
Årsregnskabet for kommunens drift og anlæg blev godkendt på byrådsmødet, og skal nu efterfølgende sendes til revision. Regnskabet viser at vi har en sund økonomi, og holder os inden for det budget, som er afsat til drift. Af større anlægsprojekter som er foretaget i 2016 kan nævnes: anlæg af gågaden i Herning, anlæg af banegårdspladsen samt renovering af tag, vinduer og døre rundt på kommunens skoler.
Er du interesseret i at dykke ned i tallene i kommunernes regnskab kan du gøre det HER

Pengetransport fra 2016 til 2017
Ubrugte midler fra 2016 budgettet overføres til efterfølgende budgetår (2017 eller 2018).
Noget er øremærket til drift og andet til anlæg. På driftssiden er der blandt andet tale om opsparede midler, på de områder hvor der er selvforvaltning (f.eks. skoler og institutioner).Som ordet ”selvforvaltning” antyder, bestemmer man selv til hvad og hvornår beløbet skal anvendes. Nogle skoler og institutioner bruger overførselsmidlerne som en form for opsparing til inventar forbedringer o.lign.
På anlægssiden overføres et større beløb til 2017 som bland andet skal bruges til byggeri af de nye daginstitutioner i Vildbjerg, Herning og Kibæk.
Du kan se en oversigt over overførslerne HER

Nu prøver vi lige at stikke fingeren i jorden igen…
Ringkøbing-Skjern og Herning Kommune vil igen undersøge muligheden for etablering af Nationalpark Skjern Å. Som du måske husker, har det tidligere været forsøgt, dog uden held, da en del af de berørte lodsejere ikke var med på tanken.
Denne gang er der fokus på højere grad af frivillighed,  og bedre dialog med evt. berørte lodsejere, hvilket jeg kun kan bifalde som værende af største vigtighed for at det evt. ska blive en succes. Samtidig bør vi også grundigt opveje fordele og ulemper ved en evt. etablering af nationalpark. Bl.a. ved at indhente erfaringer fra øvrige nationalparker i Danmark.
Det største areal i en evt. Skjern Å nationalpark vil være beliggende i Ringkøbing Skjern Kommune og en meget lille del i den sydlige del af Herning Kommune. I området Sdr. Felding/Arnborg. Men som sagt, i første omgang ”stikker vi bare en finger i jorden” omkring Skjern Å. I sidste ende ligger beslutningen dog hos Regeringen, som i givet fald også vil bidrage med økonomi til at drive nationalparken.

Nye uddannelser på vej til Herning
Det er utrolig vigtig for både unge og erhvervslivet, at der er mulighed for at kunne få forskellige uddannelser i Herning Kommune. Derfor er det glædeligt at der bliver føjet to nye ingeniøruddannelser til Århus universitetets afdeling, i Birk. Det er diplomingeniøruddannelser i henholdsvis maskinteknik og elektrisk energiteknologi. Uddannelser som begge bliver efterspurgt af erhvervslivet her i området.

Hele kommunen i udvikling

På gårsdagens byrådsmøde var der i alt 50 punkter til behandling. 17 af disse var planer for kommende udvidelser af eksisterende virksomheder og mulighed for placering af nye virksomheder.
Et godt bevis på at handels- og erhvervslivet blomstrer i hele kommunen ( der var sager fra Gødstrup, Aulum, Sdr. Felding, Fasterholt, Herning og Vildbjerg).
Bl.a. gav en endelig vedtagelse Hornsyld Købmandsgård (foderstof mellem Gødstrup og Skibbild), mulighed for at udvide silokapaciteten med 8 siloer i 24,5 meters højde.
I Sdr. Felding kan der nu efter vedtagelse af lokalplan, bygges en ny dagligvarebutik og i Vildbjerg bliver et eksisterende handelsområde udvidet, hvilket skaber plads til endnu en dagligvareforretning.

Løvbakkerne – bedre plads til de besøgende
Naturcentret Løvbakkerne v. Gullestrup er en stor publikumssucces. Både skoler, daginstitutioner og dagplejere er flitige besøgende. Ligesom en masse børnefamilier benytter området. Derfor besluttede vi ved det seneste budget, at forbedre toilet- og P-forhold. Der blev derfor frigivet i alt 1.9 million til dette arbejde på byrådsmødet.

Flertal vedtog balanceplan på det specialiserede socialområde for børn og unge
I Børn- og familieudvalget har vi gennem de seneste mange måneder arbejdet med at finde nøglen til at skabe økonomisk balance på området for udsatte børn og unge.  Den svære opgave er at få budgettet til at passe, uden det føles som en besparelse. Ingen tilbud må lukkes uden at børnene får et andet tilbud i stedet.

Det økonomiske underskud på området stammer bl.a. fra at vi tidligere har solgt mange pladser på Børnehjemmet Toften til andre kommuner. I dag bruger vi og andre kommuner i langt højere grad familie- eller netværkspleje. Erfaringer viser at børn som vokser op så tæt på et normalt familieliv som muligt, klarer sig bedre i voksenlivet. Dette tager vi nu konsekvensen af, og når de sidste 4 børn som i dag er på børnehjemmet er kommet i plejefamilier, lukker vi Toften. Da vi i højere grad nu benytter familiepleje har vi fokus på langt højere grad af efteruddannelse, support og mulighed for faglig sparring med vores plejefamilier.

Udover lukningen af  Toften er der i godt samarbejde mellem ledere, forvaltning og medarbejdere udarbejdet en plan, hvor vi omorganiserer de fleste tilbud på området. Omorganiseringen består i høj grad i at vi i stedet for specielle pladser tilbyder specielle planer, som tager udgangspunkt i det enkelte barns problemer og behov. Det kan være klubtilbud 2 – 3 gange ugentlig som en aflastning for familien, eller kontaktpersoner som igennem en længere periode kommer i hjemmet, hjælper og rådgiver både barnet og forældrene. Kan barnet ikke være i egen familie tilbydes familie- eller netværkspleje til barnet samtidig med at der kan følges op med familietræning til forældrene. Vi har gennem de seneste år investeret i at ansætte flere socialrådgivere, da vi ved at hyppigere opfølgning skaber gode relationer, tryghed og bedre resultater for og med børnene.

Omorganiseringen på hele området er en naturlig udvikling af ”Herning Modellen”, hvor vi har fået øjnene op for at forebyggelse, nærhed til familierne, tidligere og hyppigere indsats over for udsatte børn og unge betaler sig – både på økonomiske – men ikke mindst det menneskelige plan.
Balanceplanen blev vedtaget af samtlige partier i byrådet på nær socialdemokratiet (27/4), der ikke anviste et reelt alternativ til balanceplanen.

Arv til forebyggelse på hjerteområdet
Kommunen har modtaget en arv på 1 million kroner fra en person i Herning Kommune. Pengene er øremærket til forebyggelse på hjerteområdet. Derfor bliver der igangsat sundhedstilbud med fokus på motion og sundere livsstil særlig målrettet mænd, ligesom en del af arven bruges til at sikre tilbuddet ”hjertemotion”.

Det var kort nyt fra byrådsmødet – er du interesseret i at læse hele dagsordenen finder du den her.

Tak for sidst
– til de af jer som deltog i vores lokale V-arrangement i aftes. Virksomhedsbesøg hos Frea Aqua Solution i Sandet, med spændende rundvisning på det store indendørs dambrug og efterfølgende oplæg v. Carsten Kismeyer, borgmester i Ikast-Brande og V-spidskandidat til regionrådsvalget.

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Herning Byråd (V)

Gammel gæld slettes – giver nye penge til skoler og daginstitutioner

Forebyggelse, tidligere og hyppigere indsats over for udsatte børn og unge betaler sig. Det ved vi i Herning Kommune, hvor vi efter inspiration i Sverige, gennem de seneste år har øget de forebyggende indsatser overfor udsatte børn, unge og deres forældre. Bl.a. ved at ansætte flere socialrådgivere, benytte netværksfamilier samt i langt højere grad plejefamilier.
I dag ved vi – fra forskning – at børn som kommer i familiepleje fremfor døgninstitutioner har en meget større chance for at klare sig bedre frem i livet.

Dog har vi nogen tid måtte “køre dobbelt” med høje omkostninger på institutioner, som færre og færre børn bliver henvist til. Omkringliggende kommuner, som vi tidligere har solgt institutionspladser til, køber ikke længere pladser hos os – de benytter også i stigende grad familie- og netværkspleje. Bl.a. den faldende efterspørgsel på institutionspladser, har betydet at vi på specialområdet har oparbejdet en gæld på 29 millioner (ved udgangen af 2017).

Der skal være balance i økonomien. Så i samarbejde mellem ledere, forvaltning og medarbejdere er der blevet udarbejdet en balanceplan, hvor vi med afvikling af institutionspladser og omorganisering, kan få økonomisk balance på i løbet af 2018. Så samtidig med at der arbejdes på nye måder med bedre løsninger og resultater for de udsatte børn, giver det os også en bedre økonomi på hele børneområdet.

I går på forligskredsmødet, blev balanceplanen præsenteret for os, i planen var der indregnet at gælden på området kunne afvikles over 5 år.

I forligskredsen er vi meget tilfredse med udviklingen som den tegner sig på området. Vi kan se at forebyggelse og tidligere indsats virker – både for børnene og bundlinien. Derfor  besluttede vi at gælden skal slettes (der tages af kommunens opsparing) og det beløb som ellers skulle være brugt til at afdrage gæld, vil vi fremadrettet bruge på skoler og daginstitutioner.

Du kan læse den udsendte pressemeddelelse her.