Er du modig nok til at skære i dokumentationsmængden?

Jeg er egentlig ret begejstret for statsministerens planer om at lade syv kommuner få større frihed fra regler og bureaukrati på udvalgte områder (læs: skoler, dagtilbud og ældreområdet).

Altså får syv kommuner frie hænder til at rydde godt og grundigt ud i bureaukratiet og skabe tid til mere velfærd på nævnte områder. Jeg krydser allerede nu fingre for, at resultatet bliver fremragende og noget vi i de øvrige kommuner også får mulighed for.

Jeg sætter personlige frihed og muligheden for at træffe egne valg meget højt. Altså ingen tvivl om at jeg derfor også bifalder tanken om langt mere frihed i den enkelte kommune.

Hvis der er noget, jeg ofte bliver mødt med, så er det, at folk undres over krav om bunkevis af dokumentation. I vores iver efter kontrol og som et forsøg på at behandle alle ens, har vi nærmest druknet os selv i regler, som helt sikkert alle er lavet i den bedste intention, men summen af regler sluger tid i stor stil, når det skal dokumenteres, at vi skam også følger reglerne.

Men vi skal også kigge hinanden i øjnene og være modige, hvis vi bliver enige om at afskaffe større mængder af dokumentation. Når noget en sjælden gang går galt på en institution, en skole eller et på et plejecenter, ja så vil vi som pårørende gerne vide alt om, hvad der er sket eller ikke sket. Hvor og hos hvem fejlen ligger. Her synes de fleste nok alligevel, at dokumentationen kommer til sin ret.

Jeg vover pelsen og siger: Lad os tage chancen, lad os gå målrettet efter mindre dokumentation og færre rapporter. Erkend at fejl sker, giv tilliden tilbage til de faguddannede, stop den øgede kontrol og skab mere tid til pasning, undervisning, trivsel, pleje og omsorg.

Og nå ja, og så har Jakob Ellemann-Jensen faktisk tidligere fremlagt samme idé, som statsministeren afslørede på talerstolen ved Folketingets åbning, og det bliver ideen jo bestemt ikke dårligere af.

Jeg er en meget glad lokalpolitiker i disse dage

Læs mere om hvorfor herunder

På byrådsmødet i aftes vedtog vi for første gang i kommunens historie et to-årigt budget. Her har vi en god tradition for at alle gruppeformænd/løsgængere holder tale om budgettet – min kan du læse i slutningen af denne nyhedsmail.

Ellers var der denne gang blot 20 sager på dagsordenen – som du kan læse i den fulde længde her:

Et “ret godt” budget for 21/22 – vedtaget af 28 ud af 31 byrådsmedlemmer
Som noget nyt gør vi forsøget med et 2-årigt budget. Gennem flere år har rigtig mange høringssvar fra institutioner og skoler, i forbindelse med budgetlægning afspejlet et ønske om at få økonomisk stabilitet på en lidt længere bane. Det forsøger vi at efterkomme med dette to årige budget.
Som gruppeformand sidder jeg med på Venstres vegne ved forhandlingsbordet, og jeg er ret glad for bl.a.:

 • Flere penge til drift af folkeskoler, handicapområdet og det specialiserede børneområde.
 • Beslutningen om at bibeholde Det psykiatriske akutteam (sygeplejersker der yder akut, psykiatrisk pleje i borgernes hjem
 • Pensionistbuskort 365,- årligt for kørsel i hele kommunen
 • Driftsbudget til de 200 nye plejehjemspladser vi skal bygge over de kommende 10 år
 • Bedre tandsundhed for ældre
 • Pulje/økonomisk sikkerhedsnet til endnu ubekendte COVID19 udgifter
 • Større pulje til §18 midler (penge til frivillige organistationer)
 • Nyetablering og renovering af en række cykelstier (bl.a. Baunehøjsstien i Kibæk)
 • Et stort fokus på klima for Co2 reduktion (læs mere konkret i min tale herunder)
 • Opbakning til udvidelse af Skovsnogen og det videre arbejde med Ålandet i den sydlige del af kommunen
 • Og helt lokalt – 200.000,- til etablering af en MTB teknikbane i Kibæk

Hvis du vil læse budgetteksten i sin fulde længde finder du den her: 
  
Planer for by- og boligudvikling rundt i hele kommunen

Der var ikke mindre end 10 sager fra Byplanudvalget til behandling. Bestående af en bred vifte af planer for nye boligområder: Tingvej i Herning, Vildbjerg og Tjørring. Centerområder i Feldborg og på Dæmningen i Herning. Centerområder kan anvendes til dagligvarebutikker og andre former for liberalt erhverv.
Der var også debatoplæg til ændring af området for detailhandel i Lind. Her er der tale om det gamle industriområde ved indkørslen til Lind, som det virkelig vil være en fryd for øjet at få planlagt til en ny bydel med både boliger, dagligvare- og udvalgsbutikker.

Og så til noget som ikke var på dagsorden til mødet,
men bestemt tåler ord med på vejen:

YES!! Cykelstien langs Vardevej kan nu færdiggøres
– et kæmpe ønske er blevet opfyldt!

Hvis der er noget som har fyldt meget i min tid som lokalpolitiker, er det et stort lokalt ønske om at få cykelstien langs Vardevej fra Kibæk til Studsgaard gjort færdig. Gang på gang har jeg måtte forklare at det er en statslige opgave. Æren for at cykelstien nu endelig færdiggøres bør tilfalde transportordfører Andreas Stenberg (R), der pludselig så en mulighed i at en større u-forbrugt pulje til cykelparkering kunne omdirigeres til at færdiggøre cykelstien. Og ja, jeg har sendt ham en venlig takkemail. Pengene bevilliges i år, så nu skal der først eksproprieres en stribe jord langs vejen. Derefter går anlægsarbejdet i gang. Det er så nyt, at der endnu ikke er meldt en forventet ibrugtagnings dato ud. Men sikkert er det at cykelstien kommer og nøj, hvor det glæder mig!

Ny spidskandidat valgt i Venstre
– STORT tillykke til Dorte West

Med Lars Krarups beslutning om ikke at genopstille til kommunalvalget i 2021, skulle vi naturligvis vælge ny spidskandidat til at stå i spidsen for Venstre til det kommende valg. I sidste uge afholdt vi  ”Corona-sikret” valghandling og dermed er Dorte West officielt valgt til Venstres spidskandidat og hun får al mulig opbakning herfra. Jeg glæder mig over at hun skal stå i spidsen i den kommende valgkamp. Men der er endnu et helt år til at vi for alvor går officielt i ”valgmode”, så ikke mere valgskriveri i dette nyhedsbrev 😉

Og så kommer den her, min ordførertale på Venstres vegne:
I gennem de seneste mange måneder er den hverdag vi kender blevet rystet godt og grundig.
COVID19 er den ubekendte faktor vi desværre pt må leve med. Og en ubekendt vi også har besluttet at inddrage i budgetforhandlingerne.
I Indeværende år er vi lovet statslig kompensation for Covid-19 udgifter, i de kommende budgetår har vi af forsigtighedsprincip afsat ekstra økonomi, til at dække evt. øgede COVID19 udgifter.
Med en uforudsigelig virus på sidelinjen, er det så meget mere glædeligt at vi i forligskredsen for første gang nogen sinde – i dag – kan vedtage et toårigt budget.
Så er der da NOGET som er forudsigeligt.

I Venstre håber vi at det toårige budget bliver taget godt imod på vores kommunale institutioner. Formålet med et toårigt budget er bl.a. at skabe stabilitet og mulighed for at prioritere på en lidt længere bane, altså give arbejdsro og tryghed.

Budgettet skal kunne holde balancen ikke bare ét men to år, og det tror vi på det kan.
Med en revideret udligningsaftale har vi fået rygstøtte til at udligne underskuddet på beskæftigelsesområdet. Vi tror på at vi fremadrettet kan holde balance her.
Sidste år gav vi i forligskredsen både handicapområdet og det specialiserede børneområde et løft. Det bygger vi videre på i budgettet for 21/22, så løftet bliver permanent-gjort – med klar forventning til at budgetterne så i fremtiden kan holdes.
Ud over fokus på balance i budgetterne, og at bibeholde et stabilt økonomisk fundament i kommunekassen, vil vi i Venstregruppen også investere i fremtiden.

Fremtiden – et vidt begreb – her tænker vi specifikt på de der skal tage over efter os, og den verden de skal leve i. Derfor har dette budget klar fokus på folkeskolen og klimaet  
Med et årligt øget driftsbudget på 6 mio. til folkeskolerne, samt en tydelig forventning om yderligere løft fra Regeringen, når de får lukket økonomiaftalen, kan vores folkeskoler se frem til et + på godt 12 mio. på driftssiden. Herudover er der fuld løn og prisfremskrivning på området. Målet med det øgede driftsbudget er at styrke mulighederne for prioritering af gode, lokale løsninger på den enkelte skole.
Ud over flere driftsmidler til skolerne har vi også et vedholdende fokus på at sikre vores skolers bygningsmæssige standard. Corona’en fremrykkede en lang række renoveringsprojekter på vores skoler. Fremrykningen har skabt luft til at vi over de kommende 5 år kan renovere skoler for yderligere 40 mio. Hvilket fører mig over til klimaindsatsen. Da anlægspuljen i høj grad vil blive anvendt til forbedring af klimaskærme rundt på vores skoler.

Og hvad vil vi ellers gøre ved og for klimaet?
Vi vil gøre det vi tror på der virker! 

Vi gør først og fremmest tilskuddet til bæredygtig Herning permanent, med 5 mio. årligt.  Erhvervslivet og vores uddannelser får dermed rygstøtte til at komme mere bæredygtig og klimabevidst ind i fremtiden.
Og endnu mere konkret – så er der både bæredygtige og økonomiske gevinster at hente ved at speede op for processen med at skifte endnu mere belysning til LED rundt i kommunen.
Derfor afsætter vi 18 mio. til LED belysning og nye lysanlæg i de kommende 5 år
Træer optager CO2– vi il derfor plante endnu mere bynært skov. Det er godt for klimaregnskabet og så er det ren win-win at få flere skove i udkanten af byerne – altså naturen endnu tættere på.
Vi vil sikre vores vandløb mod forurening, ved at speede op på oprensning af okkerbassiner.
Vi vil indgå en klima-samarbejdsaftalte med landets fem største kommuner om grøn, kollektiv trafik og forpligter os dermed til grøn omstilling af den samlede kollektive bustrafik. Og vi er jo allerede godt på vej, da vi fra efteråret 21 tager vores el-bybusser i brug.
Vi indgår også i et ambitiøst nationalt klimapartnerskab DK2020, lanceret af Realdania, KL og de fem regioner. Det betyder helt konkret at vi skal udarbejde en klimaplan inden for alle sektorer, der udleder CO2. Men vi skal ikke bare nøjes med at udarbejde en plan vi skal også redegøre for hvilke handlings-og implementeringstiltag vi vil følge op med.
Altså blive helt konkrete på hvad der virker og hvad vi derefter vil gøre for klimaet – for fremtiden.

Der er mange andre gode tiltag i budgetaftalen 21/22 – men talerækken er lang og jeg ved I øvrige forligs-partere også har meget på hjerte. Jeg vil derfor slutte med på Venstres vegne at takke først forligsparterne for gode budgetdrøftelser, med øje for konsensus og respekt for forskelligheder, som mundede ud dette stabile toårige budget.

Og sidst men ikke mindst – tak til administrationen for de rigtig mange og meget fyldestgørende svar på spørgsmål som budgetforhandlingerne affødte. Hurtigt og præcist leveret – som altid.

Tak for ordet.


De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Herning Byråd (V)

Ordførertale ved 1. behandling af budget 2021

Udligningsaftalen som blev vedtaget tidligere på året, giver os en langt mere sikker sikker hånd i budgetlægnings-processen, end vi har haft de seneste år.

Efter mange år med underskud på beskæftigelsesområdet, har vi med den nye udligningsaftale fået en mere fair fordeling kommunerne imellem. Det er enormt positivt, for det betyder vi for første gang i flere år også kan dække vores reelle udgifter på området med det beskæftigelsestilskud vi modtager.

Derudover kan man vel godt sige vi har haft en joker i bugettet gennem 8 år, i form af et ekstraordinært finansieringstilskud på godt 82 mio.
En joker som vi har kunne risikere at miste – akkurat som i kortspil.
Heldigvis blev det ekstraordinære finansieringstilskud endelig permanentgjort med udligningsaftalen.

Udligningsaftalen gav os altså gode kort på hånden. Hvordan vil vi så spille dem?

I Venstre trækker vi bl.a. klimakortet

 • Ved det seneste budgetforlig indgik vi aftale om at etablere et bæredygtigheds center
 • Vi bør i de kommende år også i høj grad kigge ind ad på vores egne driftsområder og afsætte økonomi til en række klimainvesteringer
 • Det kan være til bedre isolering – klimaskærm kaldes det også, udskiftning til led belysning og skrotning af CO2 tunge varmekilder
 • Det skal gøres med to tydelige mål for øje
 • Først og fremmest for at reducere vores CO2 aftryk
 • Men også med blik for at kunne reducere bundlinjen
 • Des mere fornuftigt vi kan drifte vores bygningmasse – des mere kan vi bruge på menneskerne i bygningerne

Og så er der kortet ingen ønsker at trække, men som pt. er en del af spillet…

 • Coronakortet – på alle måder er lidt af en sorteper
 • I disse dage blusser Covid19 op igen – desværre – eller for pokker, har jeg mere lyst til at sige
 • Vi bør derfor i det kommende års budget også sikre at en øget rengøringsindsats på institutioner, skoler og plejecentre kan finansieres
 • Vi skal være forberedt på at COVID19 er en langvarig affære og kan blive en dyr
  Det skal vores budget også kunne bære.

Sidste kort jeg vil trække frem her er for Venstre også et meget vigtige kort:

 • Vi vil tilgodese Folkeskolen
 • Her tænker vi bl.a. på renovering af nedslidte faglokaler og opgradering af udearealer
 • Men det er i høj grad også vores mål at tilføre flere driftsmidler til den daglige undervisning
 • Derfor vil vi i Venstre gerne afsætte økonomi til både anlæg og drift
 • Altså give et solidt kvalitetsløft til Folkeskolen

Det var tre vigtige pejlemærker fra Venstre

Jeg ser frem til at arbejde videre med budgetkabalen sammen med Borgmesteren og forligspartierne.

Jeg har faktisk også lyst til lige en give en sidste bemærkning til udligningsaftalen …
Nemlig en STOR tak til jer, som utrætteligt via netværk i bl.a. KL, Regeringen og Folketinget har gjort et godt for rbejde i bestræbelserne på at vi kunne få en ny og bedre version af udligningsaftalen.

Ingen nævnt – ingen glemt

Tak for ordet

Kommuneøkonomi er ingen leg

BUDGET Lone Nielsen fra Borgerlisten foreslår i et debatindlæg at »lege med tanken« om, at vi ikke havde gæld. Jeg sidder ikke i byrådet for at lege, men for at træffe ansvarlige beslutninger med respekt for virkeligheden. Så nu kommer jeg desværre til at gentage mig selv.

Mere end halvdelen af de renter og afdrag, vi betaler i kommunen, vedrører vores ældreboliger. Når ældreboliger opføres, må vi ikke betale disse kontant. Så det er en helt urealistisk »leg« at forestille sig, at disse penge kan bruges til andet formål, som Lone Nielsen foreslår. Læs også

Men det er derimod korrekt, at Borgerlisten havde større overskud på deres budgetforslag for 2020 end forligspartierne. Her er det dog værd at bemærke, at Borgerlisten havde angivet højere indtægter end forligspartierne. Så hvis vi havde vedtaget deres budgetforslag, ville »legen« være sluttet brat ved dette års udgang og medført besparelser i efterfølgende år, fordi budgettet havde flere udgifter end indtægter. Døm selv om det virker ansvarligt? Er det en »leg«, du synes om?

Lige nu arbejder vi i forligspartierne på budgettet for 2021. I Venstre er det altid vores målsætning at skabe realistiske budgetter, som sikrer en fair fordeling til løsning af de opgaver, kommunen varetager. Samtidig har vi i byrådet en forpligtelse til at overholde statens budgetloft, og sidst men ikke mindst er det drønvigtigt for mig, at »pengene passer«, når året er gået.

Interesseorganisationer for børn, handicappede og ældre er i disse dage meget aktive i forhold til at påvirke os med, hvorfor netop deres respektive interesseområde bør tildeles flere midler i budgettet. Jeg har den dybeste respekt for den store frivillige opgave, interesseorganisationerne varetager. Som politiker har vi så opgaven med at finde balance i ønskerne. For modsat interesseorganisationerne, som har hjertet på et bestemt område, skal vi have både øje på og hjerte for alle områder. Er det så en umulig opgave? Nej, det mener jeg ikke. Forårets udligningsreform skabte bedre betingelser for at løse fremtidige års budgetter i Herning Kommune i god balance.

Skræmmeretorikken om, at vi i Herning Kommune har et højt strukturelt underskud, er virkelig at blande æbler med bananer. Det har intet som helst at gøre med vores budgetter eller likviditet (som forøvrigt er god, vi ligger i den øverste fjerdedel af i alt 98 kommuner; kilde: KL nøgletal 2020).

Begrebet »strukturelt underskud« er derimod blandt andet et billede på, at vi ikke har så høj skatteindtægt som gennemsnittet. Det afspejler, at vi bor i et område med mange produktionsvirksomheder, som ikke har så mange højtuddannede ansat (heraf større lønninger/skatteindtægt), men på den positive side betyder det masser af arbejdspladser. Det har i sig selv en enorm værdi for bosætningen.

Udligningsreformen er netop skabt for at udligne strukturelle forskelle imellem kommunerne.

Og til sidst: Påstanden om, at vi har oparbejdet stor gæld over de seneste år, er ikke korrekt. Tag det roligt. Ud af 98 kommuner har vi syvende lavest gæld målt per indbygger (kilde: KL nøgletal 2020).

Lidt om kommuneøkonomi

ØKONOMI Jeg har i bund og grund bestemt mig for, at livet er for kort til mudderbrydning med Lone Nielsen fra Borgerlisten. En liste uden et folkeligt mandat lavet af tre politikere, som ikke kunne forliges med de partier, de stillede op for og derfor kort efter valget brød med partierne.

Sidste uge bragte to indslag i debatten fra Lone Nielsen, som tydeligt illustrerer, hvorfor jeg egentlig ikke orker dette.

Lone Nielsen påtager sig i et indslag offerrollen og kan ikke forstå, vi andre ikke ønsker at forhandle med hende. I et andet indslag ses hvorfor.

Men det kræver nok, man har lidt indsigt i kommunens økonomi og hendes tidligere udsagn.

Derfor dette læserbrev.

Hvis man læser Lone Nielsens debatindlæg i Herning Folkeblad om kommunens økonomi, bliver man lidt forvirret.

I et indlæg fra Lone Nielsen fra maj 2020 beskrives kommunens likviditet, altså kassebeholdning, som værende god. I august står vi så efter hendes opfattelse med lånehatten i hånden for at få økonomien til at løbe rundt. Begge synspunkter fremført af Lone Nielsen synes svært forenelige. Det hæmmer hende dog ikke i at påtage sig begge synspunkter. Hvad er egentlig op og ned, må nogen tænke? Læs også

Så derfor her et forsøg på lidt gammeldags OBS (Oplysning til Borgerne om Samfundet). Målet er at rette nogle misforståelser og give et retvisende billede af de kommunaløkonomiske omstændigheder.

Det fremgår af indlægget 27. august 2020, at »Pengene er nu brugt« med henvisning til de midler, der kom i kassen ved salget af EGJ.

Sagen er den, at kassebeholdningen pr. indbygger i 2007 var 7621 kroner. I 2019 var den 8181 kroner.

Der er altså flere penge i kassen nu pr indbygger end i 2007. Dette samtidig med, at vi ganske rigtigt har brugt af de penge, vi fik ind ved salget. Helt som planlagt.

Det har vi blandt andet gjort via den såkaldt udviklingsfond, som har bidraget til DGI Vandkulturhus, det nye bibliotek, den kommende talentskole, købet af den gamle sygehusgrund/Herning+, forskningsmiljøet hos Nido og senest til redningsplanen for MCH, konkret købet af fodboldstadionet MCH Arena. For blot at nævne nogle af de initiativer, der er taget under overskriften »fra arvesølv til arvesølv«. Altså initiativer som er gjort mulige af det omtalte salg af EGJ, som politisk blev aftalt tilbage i 2003. Og sammen med en fornuftig økonomistyring, hvor vi løbende har sparet de sparede renter og afdrag op på den gæld, vi betalte af med EGJ-pengene.

Lone Nielsen skriver videre i sit indlæg, at »Samtidig med investering af milliarden, har man i samme periode mere end fordoblet den langfristede gæld fra 4800 kroner pr. indbygger i 2004 til 11.000 kroner pr. indbygger i 2019 (kilde: Social- og indenrigsministeriets nøgletal).«

Til det skal der siges mindst to ting.For det første skal man være forsigtig med at sammenligne hen over 2007, hvor den nuværende kommunale struktur blev skabt, hvor fire kommuner blev sammenlagt til én. Så jeg er usikker på, om de to tal kan sammenlignes, da jeg ikke kan læse om og hvordan, Lone Nielsen har taget højde for, at vi har to forskellige kommune-strukturer bag tallene? Det er jo ikke uvæsentligt, om vi sammenligner tal fra »gammel« Herning Kommune med »ny« Herning Kommune. For det andet skal man være opmærksom på, at de 11.000 kroner pr. indbygger er udtryk for kommunens samlede bogførte gæld.

Pointen er – og nu bliver det lidt indviklet, så hold godt fast i bordkanten – at gælden kan opdeles i gæld vedrørende ældreboliger og øvrig gæld.

Når det er vigtigt, er det fordi, gæld vedrørende ældreboliger kommer, når vi bygger ældreboliger. Dem kan og må vi ikke betale kontant. Det er der regler om i dette land.

Samme sted som Lone Nielsen har fundet sine data, kan man se, at af den samlede stigning fra 2007-2019 i den langfristede gæld på cirka 3600 kroner pr. indbygger, kan cirka 3100 henføres til ældre- og plejeboliger. Disse ældreboliglån afdrages, som reglerne i det offentlige foreskriver det, dels af beboerne dels af staten i form af statsstøtte.

Er dette et problem for Lone Nielsen, skal man måske forstå det således, at Borgerlisten er imod etablering af ældre- og plejeboliger?

Og for nu at foregribe Lone Nielsens svar, så håber jeg da ikke, at Lone Nielsen med omkring 15 års erfaring i byrådsarbejde og oven i købet med en byrådskollega i sin gruppe med nogenlunde samme erfaring og endda med plads i kommunens socialudvalg, udvalget som politisk håndterer ældreboliger, vil undskylde sig med, at hun ikke kender de regler.

Lone Nielsen skriver videre, at »det betyder, at vi nu afdrager næsten 77 millioner kroner årligt, jævnfør den resultatopgørelse, vi for nyligt har modtaget. Penge der går fra de skattekroner, som skulle finansiere vores folkeskoler, daginstitutioner, plejehjem og så videre.«

Igen mindst to ting. Korrekt at vi kigger ind i 77 millioner kroner i 2021. I årene efter er beløbet godt 60 millioner kroner. Forskellen er et forventet ekstraordinært afdrag i 2021.

For det andet vedrører cirka halvdelen af basisbudgettet de føromtalte ældreboliger. Afdrag der finansieres af beboerne i henhold til lovgivningen. Disse beboeres penge kan vi jo ikke bruge til folkeskoler og så videre.

Endeligt den pointe at den del af afdraget, der vedrører det senest optagne lån, finansieres af samme kassebeholdning, som lånet er lagt ned i og altså ikke fra driften. Der er tale om en finansiel foranstaltning, som ikke påvirker kommunens drift. Enten har Lone Nielsen dårlig forstand på kommunens økonomi, eller også er hun helt ligeglad med fakta. Måske er begge dele i virkeligheden sandheden?

Endeligt skriver Lone Nielsen, at »Herning Kommune står nu i den situation, at de skal udrede cirka 250 millioner kroner til at betale medarbejdernes indefrosne feriepenge. Hvis de penge skal tages fra de likvide midler, er der faktisk ikke rigtig mere tilbage. Fra at være en kommune i en gunstig økonomisk situation, står vi nu med lånehatten i hånden for at få økonomien til at løbe rundt«.

Det er ganske enkelt heller ikke rigtigt. Vi har fortsat en sund økonomi og en robust kassebeholdning. Situationen vedrørende feriepenge deler vi med de øvrige 97 kommuner som følge af Folketingets beslutning om en ændret struktur i feriepenge-lovgivningen.

Sagen er den, at de tilgodehavende feriepenge (cirka 18 milliarder kroner for alle landets 98 kommuner under et) senest skal indbetales til fonden Lønmodtagernes Feriemidler, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet. Det vil sige, at vi ser ind i årlige indbetalinger de næste 45-50 år på i gennemsnit fem-seks millioner kroner. Det fulde beløb skal ikke udredes nu og her.

Når vi alligevel har overvejelser i Herning Byråd om eventuelt at indbetale det hele med det samme, ja så er det fordi, at det ikke er gratis at have ikke-afregnede feriemidler hos Lønmodtagernes Feriemidler. Det koster årligt en rentebetaling, lige som det gør andre steder, hvor man har økonomiske udeståender i vores samfund. Derfor har vi overvejelsen, om vi skal betale helt eller delvis for at spare renter. Mange kommuner har slet ikke disse overvejelser, her er svaret givet på forhånd. At vi har økonomisk robusthed til overhovedet at have disse overvejelser i Herning modbeviser jo 100 procent Lone Nielsens seneste fup-påstand om, at vi har en dårlig økonomi i Herning.

Men hvis vi nu i byrådet havde fulgt Borgerlistens to seneste større økonomiske forslag fremført i byrådssalen, så havde hun faktisk ret. For hun fremlagde i Borgerlistens budgetforslag i oktober 2019 et budgetforslag for 2020 (som ikke blev vedtaget), med et indbygget overforbrug altså et kassetræk på et trecifret millioneløb! Og dertil var Lone Nielsen imod et lån på 119 millioner kroner, som vi andre besluttede i foråret i coronaens tegn, hvor Folketinget lavede en lånepulje, så kommunerne kunne fremrykke anlægsprojekter til gennemførelse i 2020 for at holde gang i beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren. Her fremrykkede vi en række projekter, som Folketinget ønskede, og vi valgte at låne de penge, som Folketinget gav os mulighed for med henblik på at polstre os yderligere økonomisk i en usikker situation som ingen af os endnu kender det fulde omfang af.

Lone Nielsen udtalte i sidste uge, at hun ikke kunne forstå, vi andre i byrådet ikke ville forhandle med hende. Døm selv …

I nogle uger fylder politik mere i mit liv end i andre…

De seneste to uger har ikke levnet plads til meget andet end politiske møder. Ikke mindst fordi vores V-borgmester Lars Krarup i sidste uge meldte ud at han ikke ønsker at genopstille til kommunalvalget i 2021, efter ang, god og dygtig tjeneste for Herning Kommune. Da nyheden lige havde bundfældet sig, blev vi i Venstregruppen enige om at pege på en mulig efterfølger: Dorte West, som vi vil indstille til valg af spidskandidat, som vælges mellem Venstres medlemmer i Herning 29. September. Her har alle Venstres medlemmer både mulighed for at stille op til valget og også afgive stemme på de der måtte opstille. Jeg ønsker Dorte held og lykke til valget af spidskandidat. På mit køns, gruppens og Dortes vegne håber jeg vi kan komme i mål med at få hende valgt som den første kvindelige borgmester i Herning til kommunalvalget i 2021.

Ellers har vi i byrådet brugt mandag og tirsdag i denne uge på vores årlige budgetkonference. Her har vi fået belyst behov og ønsker til budgetterne i de kommende 4 år. Alt fra hvor de næste byggegrunde skal udstykkes rundt i kommunen, hvor vejnettet er belastet, om hvilke tanker der er tænkt i landsbytænketanken så det kan blive mere attraktiv at bosætte sig i vores landsbyer, hvor der er behov for nye daginstitutioner og hvordan vi frigør mere tid for at pædagogerne kan være mest mulig sammen med børnene.

Næste års økonomi blev også grundigt belyst på konferencen, og med et positivt resultat af forhandlingerne om udligningsreformen, kan vi se frem til fremtidig bedre balance på beskæftigelsesområdet og ud over det have lidt penge at gøre med på andre områder. Dog bør disse ekstra midler behandles med omtanke. Vi kender endnu ikke det endelige omfang af vores COVID-19 udgifter, og om vi også fremadrettet kan få det hele dækket af staten.
Budgettet forhandles i de kommende uger mellem borgmesteren og vi 8 gruppeformænd, som stod bag sidste års budgetforlig. Jeg ser frem til at kunne sende dig et nyhedsbrev om resultatet af vores budgetforhandlinger når disse er afsluttet sidst i september.

Tirsdag aften afholdt vi  byrådsmøde i byrådssalen (dejligt at være tilbage efter en lang periode med skype møder). Der var 23 punkter på dagsordenen. Du kan se hele dagsordenen her:

Kort fra byrådsmødet:

Ligestilling – hvordan ser det ud hos os i kommunen?
Hvert 2 år – og efterfølgende nu hvert 3. år, skal vi i kommunen udarbejde en redegørelse for hvordan det står til med ligestillingen blandt kommunens ansatte. Vi har som målsætning at vi altid vil ansætte den mest kompetente, men har fokus på kønsfordeling når det f.eks. gælder lønudvikling og sammensætning af arbejdsteams. Vi har rigtig mange ansat i til omsorgsarbejde og her er det i høj grad kvinder som vælger denne uddannelse. Så her arbejder vi på at gøre positivt opmærksom på ”mønsterbrydere” f.eks. mandlige plejere, så flere mænd evt. kan få øjnene op for dette mulige karrierevalg.
 
Midtvejsregulering – hvad er det?

Som navnet antyder er det en regulering af vores statstilskud som sker midt i regnskabsåret. Det er en helt normal procedure, som i år er faldet godt ud til fordel for Herning Kommune, da vi i alt får tildelt 117 mio. De fleste af disse mange millioner går til budgettet på beskæftigelsesområdet til forsikrede ledige og borgere på overførselsindkomst. Vi har været underkompenseret fra staten på området gennem flere år, og haft et stort minus på området. Så det er med stor tilfredshed at kompensationen er blevet mere jævnt fordelt efter udligningsaftalen blev indgået tidligere på året. I midtvejsreguleringen er der også en pulje til generel løft af folkeskolen, i alt 4,75 mio. – mere om hvordan vi prioriterer disse penge i et senere punkt.

Ekstraordinær midtvejsregulering pga. COVID-19
I de 117 mio. er der også indregnet de ekstraudgifter vi har haft i forbindelse med COVID-19. Her har vi modtaget 20,6 mio. Vi har yderligere modtaget ekstraordinære tilskud til dagsture for plejehjemsbeboere og beboere på botilbud, ligesom vi har modtaget midler til sommeraktiviteter for børn og unge. Alt sammen med det sigte at styrke det sociale samvær som har været meget savnet under Covid19. Vær opmærksom på at det kun er ekstraudgifterne for COVID19 det første halve år!

Digitale skilte til centerbyerne (Kibæk, Sdr. Felding, Aulum, Vildbjerg og Sunds)
Hvis centerbyerne ønsker det kan der opsættes et digitalt skilt hvor den enkelte bys events- og kulturtilbud kan markedsføres. Skiltene må ikke bruges til produkt- eller virksomhedsreklame.
Der er afsat 120.000,- til indkøb af skilt, 35.000,- til fundament og et årligt driftstilskud på 50.000,- til hver by. Da vi behandlede sagen i økonomiudvalget havde Sunds, Aulum og Vildbjerg sagt ja tak til tilbuddet og siden har Kibæk også sagt et stort ja tak til at få digitalt skilt.
I perioder hvor der ikke er events at markedsføre for den enkelte by, vil det være større arrangementer i Herning eller omegn som markedsføres.

YES! Flere penge til folkeskolerne
Som nævnt tidligere er der indgået landspolitisk aftale om et generelt løft til folkeskolen.
Det betyder at vi modtager 4.75 mio. ekstra i år stigende til 10 mio. ekstra i 2023.
Vi er blevet enige om at de 4,75 mio. skal gå målrettet til en øget ordblinde-indsats, nu og i årene frem, da vi simpelthen ikke gør det godt nok på området. Nu får vi mulighed for at tilføre ressourcer som bl.a. vil betyde at vi kan ansætte i alt 12 lærere på vores ”overbygningsskoler” for at styrke læse- og ordblindeindsatsen. Læs evt. mere under pkt. 172 om hvordan disse 12 lærere også skal styrke indsatsen på vores mindre skoler som vi kalder ”fødeskoler”.

… og hvad bruger jeg ellers tiden på?

Borgermøde om byfornyelse i Kibæk
Over de kommende 5 år er der afsat 6,5 mio. til byfornyelse i Kibæk. I aftes deltog jeg i et borgermøde om processen hvor de mange fremmødte blev bedt om at komme med input, opmærksomhedspunkter og idéer til byfornyelsen. Både på selve mødet, men også skriftligt eller som aktiv deltager i en af de tre idégrupper som skal arbejde med

 • Byidentitet – branding/ historiefortælling og fællesskaber
 • Grøn plan – sundhed og bevægelse for livet
 • Gentænk bymidten– nyt torv og bymiljø omkring Stationspladsen

Du kan læse meget mere om byfornyelses projekterne her:

Arbejdet med en evt. Nationalpark Skjern Å
Som eneste repræsentant for Herning Kommune sidder jeg med i Nationalpark Skjern Å udvalget i Ringkøbing Skjern kommune. Vi er ved at være ved vejs ende i en lang møderække med lodsejere langs Skjern Å for at afveje interessen for en Nationalpark. I sidste uge havde jeg møde med Lodsejerne i Søby som ikke som sådan er modstandere af en Nationalpark, men de ønsker på den anden side heller ikke at deres allerede fredede arealer kommer til at indgå. Søbyområdet er stadig i risiko-zonen for nye skred og en udsigt til mere færdsel i området skaber bekymring hos ejerne, da besøgende ikke altid er flinke til at holde sig inden for de sikre og afmærkede områder.
Og hvordan ser det samlede billede så ud i arbejdet med Nationalpark Skjern Å? Kan det blive til noget? – bliver jeg ofte spurgt. Ja, tilkendegivelserne kan nærmest opdeles i tredjedele: 1/3 synes godt om at være med i en nationalpark, 1/3 ønsker at vide mere før de siger endelig ja eller nej og 1/3 siger klart nej tak.
I min verden skal en nationalpark hænge sammen i et område, så nu skal vi se på i hvilket område det kan lade sig gøre at skabe sammenhæng, ud fra de foreløbige klare tilkendegivelser. Dette skal vi i den kommende tid arbejde med i Nationalparkudvalget.

Det blev alt for denne gang – ikke kort men langt nyt kan man sige…
Hvis du læste med helt til enden så tak for din tid. Jeg skriver igen når budgettet er landet.


De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Herning Byråd (V)

Går det frem eller tilbage…?


Tirsdag aften afholdt vi for tredje og forhåbentlig sidste gang byrådsmøde via Skype. Vi satser på at vi på den anden side af sommerferien igen kan mødes fysisk i byrådssalen. Men tiden har ikke stået stille P.g.a. Covid-19, de politiske udvalg arbejder på fuld kraft og der var derfor 38 sager til behandling på byrådsmødet. Hvis du er interesseret i at se samtlige finder du dem HER.

Negative konsekvenser af Covid-19 er der desværre mange af
En af de virksomheder i vores kommune som er hårdt ramt p.g.a. Covid-19 er MCH, som har mistet stort set hele deres omsætning i perioden og samtidig står på meget usikker grund i forhold til hvornår de igen kan afholde store messer, koncerter og møder på fuld styrke. De har et akut behov for likviditetsforstærkning. Udover at bidrage i stor stil til samfundsøkonomien og sammenhængskraften i vores område (anslået 0,5 mia. årligt), er MCH også for det frivillige foreningsliv en super generator, som gør det muligt for lokale foreninger at tjene penge ved de mange events og arrangementer.
Derfor besluttede vi i byrådet at Herning Kommune, som er storaktionær i MCH, køber 3/4 af MCH stadion til en pris på 51,5 mio. Agromek som også er aktionær forstærker samtidig deres ejerskab med også at købe sig ind i MCH Stadion for 10 mio. I forbindelse med købet har FCM forlænget deres lejekontrakt, som ellers ville ophøre om 8 år, til en løbetid på 25 år. En del af lejeaftalen indeholder en opgradering af faciliteterne for 12 mio.
MCH beholder navnesponsoratet, altså hedder det stadig MCH stadion. Navnesponsorat og stadionleje fra FCM vil årligt betyde en indtægt  til kommunekassen på 1.3 mio. For hele vores område er ovenstående en god og nødvendig løsning, som et samlet byråd står bag.

Så når jeg i overskriften skriver om det kommer til at gå frem eller tilbage…? Ja, så håber jeg af hele mit hjerte at vi er på vej frem. At krisen er afværget, at vi ikke igen må lukke store dele af samfundet ned, da det vil betyde at der går endnu længere tid inden MCH og en lang, lang række af andre lokale virksomheder kommer tilbage på fuld styrke. Jeg vil i stedet være optimistisk og håbe på den øgede fokus på hygiejne og stop for smittespredning medfører nye gode vaner, som gør at vi fremadrettet får færre sygedage og dermed bedre samfundsøkonomi og sidst men ikke mindst højere livskvalitet.

Øget fokus på bæredygtighed kan få dobbelt positiv effekt for vores område
I Venstre bakker vi op om den grønne dagsorden. Vi ser det ikke som en ”mode-dille” eller som en vis dame har kaldt det ”tosserier”. Vi ser det i stedet som en katalysator til ny udvikling, mulighed for øget iværksætteri og dermed helt nye erhvervspotentialer for vores egn, som historisk har vist sig omstillingsparat til at gribe og handle på nye muligheder.
Så i det seneste budgetforlig afsatte vi 20 mio. over de kommende 4 år til at arbejde med bæredygtighed. Der bliver nu oprettet et center, som vil varetage erhvervsaktiviteter, erhvervsservice og erhvervsudvikling inden for området bæredygtighed. Blandt andet ved at skabe netværk og platforme for ideudvikling blandt små og mellemstore virksomheder samt uddannelsesinstitutioner. Bæredygtigheds-centret vil også arbejde med folkeoplysende aktiviteter, så vi alle kan blive inspireret og motiveret til at tænke og handle mere bæredygtig i hverdagen.

Klimaforbedringer kommer kørende i 2021!
På byrådsmødet godkendte vi et nyt udbud på vores bybusser som betyder at Hernings bybusser fra september 21 kommer til at køre på el. Det er godt for klimaet, passagererne vil opleve støjsvage busser, og samtidig er økonomien i aftalen lige så god, som hvis vi havde valgt bybusser med diesel som drivmiddel. Det er ren win-win, når nye aftaler både betyder forbedringer for klima og endda kan holdes inden for det afsatte budget. Det er noget vi er vilde med i Venstre!

Trafiksikkerhed højnes for skolebørn og alle os andre
På byrådsmødet frigav vi økonomi til sikring af skoleveje i Kibæk, Arnborg, Lind og Aulum.
I Kibæk bliver der etableret hastighedsdæmpere på Møllegårdsvej og Velhustedvej som er knudepunktet ved skolen. I Arnborg sikres skoleeleverne bedre krydsningsmuligheder af Skjernvej. Læs mere om de øvrige tiltag under sag 135.
Vi afsatte derudover økonomi til kampagner gennem resten af 2020, som skal øge fokus på:
– sikker skolestart
– spritkørsel
– uopmærksomhed
– billistkursus for ældre på køreteknisk anlæg
– 112 dag
– færdselskontaktlærerdag

Flere og bedre MTB spor i kommunen
I forbindelse med tidligere års budgetforlig er der afsat økonomi til at etablere nye og forbedre eksisterende MTB spor i kommunen. Kultur- og fritidsudvalget har nu besluttet at arbejde videre med følgende projekter:
1. MTB/cykelrute rundt om Herning by
2. Nyt MTB spor v. Løvbakkerne
3. Nyt MTB spor ved Feldborg/Haderup
4. MTB ”kravlegård” ved Lind eller Løvbakke-sporet
5. Forbedring af MTB spor ved Sinding
6. Forbedring ved MTB spor i Lind
– Se evt. detaljer på sag 120.

Sankt Hans – ikke mange store bål og taler, men tak til KARSTOFT  😉
I aftes var det forrygende vejr til Sankt Hans, men da Covid-19 stadig ”spøger”, var der ikke mange store bål i aftes, da kommunale pladser ikke kunne/måtte benyttes. Jeg var dog så heldig at være inviteret til at holde tale i Karstoft, hvor Borgerforeningen selv ejer et skønt stykke eng  som vedligeholdes med indsats af frivillige kræfter. Derfor kunne de afholde Sankt Hans, næsten under normale forhold – dog uden fællessang, som så i stedet var erstattet af ”Flemmings musik”. Så traditionen kunne opretholdes, mange tak for invitationen til at deltage.

Det var kort nyt fra mig for denne omgang, jeg ønsker alle en dejlig sommer og rigtig god ferie.
Jeg vender tilbage med nyt fra byrådet til august hvor vi straks efter sommerferien går i gang med at arbejde med budget 2021.

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen

Herning Byråd (V)

Derfor går vi med livrem og seler

Efter 55 atypiske dage med Corona-konsekvenser, måtte vi i aftes – for 2. gang – afholde et digitalt byrådsmøde. Der var 23 punkter på dagsordenen, heraf 3 lukkede. Dagsordenen kan du finde HER

Af punkter som kom til at fylde lidt ekstra på mødet kan nævnes: Anlægsfremrykninger samt punktet om lånemuligheder i forbindelse med fremrykning.

Kan vi holde hånden under lokale virksomheder så skal vi!
Vi har valgt at fremrykke allerede besluttede anlægsprojekter, som efter planen først skulle være igangsat i 2021 eller senere. Dette for om muligt at holde hånden under lokale virksomheder. Altså på den måde skabe flere ordrer i ordrebogen i en usikker tid.
Det drejer sig om tidligere igangsættelse af: byggemodning, renovering af cykelstier, broer, udvendig vedligehold på kommunale bygninger, halprojekt i Tjørring, klubhus i Sunds, Historiens Hus i Herning, renovering på daginstitutionen Solstrålen, Sunds Aktivitetscenter og ombygning på rådhuset. Altså en lang række projekter som i høj grad kommer børn, fritidsliv og ældre til glæde og gavn, tidligere end det ellers var planlagt. Der var bred enighed i byrådet om at besluttet dette.

Har vi egentlig brug for at låne?
På byrådsmødet fik vi os en længere debat om finansieringen. Der er givet dispensation til at kommuner kan låne til fremrykning af anlægsprojekter.
I økonomiudvalget har vi indstillet til Byrådet at optage lån, uagtet at vi har likviditet til at gennemføre de fremrykkede anlægsprojekter uden lån.
Og hvorfor så det? Jo det gør vi af forsigtighed. Staten har meldt ud at de kompenserer for de Corona-udgifter vi har/får. Men det gode spørgsmål er om kompensationen også vil kunne dække vores reelle udgifter, måske vi i høj grad får brug for vores frie likviditet til dette.
Det er jo ikke kun kommunens egne institutioner som rammes, også foreninger og organisationer.
Vi ønsker derfor at være polstret til at kunne hjælpe hvor vi vurderer det bliver nødvendigt.
Derfor benytter vi os af lånemuligheden til fremrykning af anlæg, netop for at gøre os bedre rustet til at klare ubekendte ”regninger” og komme bedst mulig gennem krisen.

Jeg vil ikke bryde mig om at tabe bukserne, vil du?
Dette synspunkt om at optage lån delte Borgerlisten ikke! De ønskede ikke at låne penge ”vi ikke har brug for”.  Jeg må konstatere at vi ser meget forskelligt på det.  Udfaldet af diskussionen blev at vi er 28 i byrådet ud af 31 som i denne sag går med både ”liverem og seler”. Hellere det end at stå med bukserne nede om hælene, på det tidspunkt vi kender omfanget af coronakrisen.

Ansigtsløft på vej til Tjørring
På byrådsmødet vedtog vi også en foreløbig lokalplan som vil kunne give en tiltrængt ansigtsløftning til området ved Lundgårdscentret i Tjørring. Centret blev bygget og indviet i 1975 men har i mange år stået mere eller mindre tomt og mis-vedligeholdt. Den nye lokalplan muliggør byggeri af en ny dagligvarebutik på 3500 m2 samt mindre udvalgsbutikker. Dejligt hver gang der er initiativer til at nogle vil investere i nye projekter og dermed forskønne i vores kommune.

Flere vuggestuepladser på vej, tidligere end forventet
Som følge af fremrykning af anlægsprojekter igangsættes arbejdet med at oprette flere vuggestuepladser i Timring, Kibæk og Herning tidligere end forventet. I Kibæk og Herning drejer det sig konkret om 12 ekstra vuggestuepladser begge steder.
Vi har et politisk ønske om at det i alle pasningsdistrikter er muligt at vælge mellem vuggestue- eller dagplejeplads. Der er dog en tendens til at flere end tidligere vælger vuggestueplads. Denne efterspørgsel fører til etablering af flere pladser.

Og så lige noget som ikke blev vendt på Byrådsmødet men alligevel fortjener omtale:

Udligningsaftalen er slet ikke så ringe endda (sagt på jysk)
Jeg tror på at den netop indgåede udligningsaftale kan være med til at skabe bedre balance på tværs af de enkelte kommuner i Danmark. Det er i min optik både godt og klogt at vi i Venstre er gået sammen om en bred aftale, som dermed er langtidsholdbar og skaber ro til at budgettere i kommunerne.

I Herning Kommune har vi især haft fokus på at få følgende med i aftalen:
1. Beskæftigelsestilskuddet bør fordeles efter samme kriterier i hele landet.
Det bliver det med den nye aftale. Det betyder at beløbet vi fremadrettet modtager fra Staten til udbetaling til de forsikrede ledige, og hvad vi skal udbetale til ledige forsikrede i Herning Kommune nu næsten balancerer. Her har vi de seneste år haft en “gab” på mellem 40 og 50 mio. p.g.a. skæv tildelingsmodel.

2. Det ekstraordinære finansieringsbidrag bør gøres permanent.
Det ekstraordinære finansieringsbidrag blev for flere år siden indført, da man godt kunne se der var en skævvridning i udligningen mellem kommunerne.
Det har betydet +82 mio. for os, som vi ikke har kunne være sikre på at få fremadrettet, da de har været “ekstraordinære”. Det kan vi nu hvor de er blevet “permanente”.
Var disse midler ikke blevet permanente i den nye aftale ville det have betydet betydelige besparelser i Herning Kommune. Så vi er godt tilfredse i Herning Kommune.

At udligningsreformen er landet som en bred aftale er som sagt rigtig godt. Flere budgetmæssige usikkerhedsmomenter er fjernet, og vi får som sagt bl.a. mulighed for at skabe bedre balance på vores beskæftigelsesområde.

Det var alt fra mig for denne gang. I disse dage er jeg som resten af Danmark meget spændt på hvor meget samfundet igen kan åbnes efter den 10. maj.  De seneste meldinger ser lovende ud, jeg krydser fingre for at vi kommer et godt skridt nærmere på normale tilstande.

De bedste hilsner fra mig til dig – og tak fordi du læser med


Byrådsmøde i hjemmesko!

…. ja, sådan ser det ud på og under mit skrivebord herhjemme….

Jeg havde ikke forestillet mig at jeg skulle deltage i et byrådsmøde i mine hjemmesko, men i aftes var det pludselig virkelighed, da vi som følge af Corvid-19 krisen afholdt digitalt byrådsmøde via Skype fra hvert vores hjemmekontor.
Da byrådsmøder skal være offentlige, var der mulighed for at lytte med på mødet via et link på herning.dk. Dette var der i 191 personer som benyttede sig af i løbet af de små tre timer som byrådsmødet varede. Og hvor meget jeg end holder af mine hjemmesko, må jeg indrømme at jeg savnede muligheden for mødes med de øvrige 30 medlemmer af byrådet. Værdien af at kunne aflæse ansigtsmimik og kropssprog er i høj grad en mangelvare når møder bliver digitale.

Men samtidig glæder jeg mig over, at de digitale muligheder i disse dage giver mulighed for fjernundervisning af skoleelever. At tusindvis af ansatte, private som offentlige, med kontorfunktioner har mulighed for at arbejde hjemmefra. At vi via digitale medier også har mulig for at holde kontakt med familie og venner, som vi lige nu er helt isoleret fra at mødes med.

Det er på mange måder en uvirkelig situation vi og en stor del af verden befinder os i. Men fakta er at jo flere vi er som kan holde os hjemme en periode des bedre! Stor respekt for de der hver dag stadig møder ind for at holde fabrikker, transport, landbrug og fødevarebutikker kørende og ikke mindst plejepersonale og læger. Jeg håber og tror at den nedlukning som den danske regering med opbakningen fra samtlige partier har pålagt landet har ønsket effekt.
Nu må vi kommunalt følge op med de muligheder vi med hastelovgivningen har fået for at fremrykke anlægsarbejde, for at holde hjulene i gang og få samfundet op i gear så hurtigt som det kan lade sig gøre. De barske realiteter og konsekvensen af Covid-19 er jo at alt for mange har mistet deres job, og mindre virksomheder og butikker er lukningstruede. Derfor vender vi i disse dage hver eneste mulighed for hvad vi lokalt kan gøre for at mindske konsekvenserne som er opstået ved landets midlertidige nedlukning.

Det er også vigtigt for mig at nævne, at mere end 200 hjemsendte kommunale ansatte her i kommunen har skrevet sig op til at hjælpe, hvis plejepersonalet på vores plejecentre bliver smittet. Det er stort og meget betryggende at vide at vi har et villigt nødberedskab at trække på, så vi også kan tage hånd om de svageste i vores kommune hvis det vanlige personale rammes hårdt af sygdom. I det hele taget er det rørende at se hvordan alle rundt omkring i landet tager situationen alvorligt og bidrager med hvad man hver især kan.

Men nu til udvalgte punkter fra byrådsmødet i aftes som i alt havde 45 sager til behandling, heraf 6 på lukket dagsorden. Se dagsordenen her: 

Årsregnskab 2019 blev godkendt og heldigvis – i disse Covid-19 tider – viser regnskabet at vi er godt ”polstret”
Resultatet for skattefinansieret drift viser et samlet overskud på 215,3 mio. Resultatet for drift og anlæg (incl. udgifter til forsyning) viser et overskud på 39,3 mio. Vi overholder vores servicedrifts- og anlægsramme som er lovmæssigt fastsat.

Likviditeten (efter kassekredit-reglen) i kommunen – altså vores opsparing – bliver opgjort som et gennemsnit over de seneste 12 måneder og viser et resultat på 727,5 mio. kr. for 2019.
Det er et fald i forhold til 2018 på 164,3 mio. kr., som i høj grad skyldes at vi har haft en del større anlægsudgifter i sidste halvår af 2019.
Dog kan kun en del af vores opsparing betragtes som disponibel, da der er hensættelser til bl.a. renovationsområdet, selvforsikrings-pulje, anlægsprojekter, dækning af overførte bevillinger (f.eks. skoler og institutioners opsparinger til kommende projekter/vedligeholdelse).
Så den reelle disponible likviditet ultimo 2019 er opgjort til 190 mio. kr.

At vi i det hele taget har denne opsparing, gør os også i forbindelse med Covid-19 situationen bedre rustet til at foretage yderligere investeringer. Dette skal vi glæde os over, da der er andre kommuner som ikke har så stor likviditet opsparet og derved ikke har samme handlemuligheder. De 190 mio. giver økonomiske muskler til bl.a. at fremrykke allerede budgetlagte anlægs- og renoveringsprojekter planlagt til 2021, til gavn for lokale virksomheder.

Økonomiske overskud/underskud overføres mellem budgetår
Efter gennemgang af det samlede årsregnskab gennemgås regnskabet for fagområderne. Reglen er at både overskud og underskud overføres til det eller de efterfølgende budgetår.
Nogle fagområder har plus andre har minus.
Samlet set ønskes der vedrørende drift overført et mindre forbrug på 83,6 mio. kr., vedrørende anlæg et mindre forbrug på 191,3 mio. og vedrørende finansielle konti en mindre indtægt på 16,8 mio. Har du lyst til at dykke ned i de enkelte udvalgs overførsler finder du dem fra side 12 i dagsordenen.  

24 mio. ”gæld” eftergives på Handicap og Psykiatriområdet
Forud for Byrådsmødet behandles overførselsbudgetterne i Økonomi og Erhvervsudvalget.
Her besluttede vi at et merforbrug på 24 mio. på Handicap og Psykiatriområdet ikke skulle overføres. Området har gennem 2019 foretaget forskellige justeringer for fremadrettet at kunne holde budgettet. Så for at give området mulighed for hurtigere budgetbalance overføres merforbruget ikke. Merforbruget dækkes i stedet dels af den generelle reserve (bufferen), hvor der restere 20 mio. kr. i 2019 og dels ved at Direktionen anmodes om at komme med forslag til de resterende 4 mio. kr.

Jeg håber af hele mit hjerte at neutraliseringen af gælden, det øgede budget til området som forligskredsen vedtog ved det seneste budgetforlig samt de af fagudvalget besluttede nye arbejdsgange skaber økonomisk balance og nødvendig ro på området.

Lokale erhvervsinitiativer i forbindelse med Covid-19
Som jeg nævnte i min indledning har den landspolitiske beslutning om at fjerne anlægsloftet for 2020 skabt muligheder for at vi kan sætte mere arbejde i gang i lokalområdet.
Men forud for dette havde vi allerede fremrykket forskellige projekter, nemlig: 

 • at Herning Kommune kan fremrykke betalinger til før forfaldsdato.
 • at ubehandlede bilag/ikke-færdigbehandlede fakturaer færdigbehandles hurtigst muligt.
 • at det kommunikeres intensivt til erhvervslivet, at der er fokus på fremdrift i sags-behandling under de givne forudsætninger.
 • at specifikke anlægs- og vedligeholdsprojekter mv. til effektuering i 2020 fremrykkes til tidligere på året end planlagt.
 • at der frem mod næste Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde administrativt udarbejdes opgørelse over, hvilke anlægsprojekter der meningsfuldt vil kunne fremrykkes fra 2021 til 2020.
 • at gældende resultatkontrakter med Erhvervsrådet Herning Ikast-Brande og Visit Herning kan suspenderes midlertidigt til fordel for en fokuseret indsats i forbindelse med Covid-19,
 • at administrationen bemyndiges til at kunne opsige suspenderingen, når det administrativt vurderes rigtigt.
 • at vi opfordrer særligt skoler og daginstitutioner, men i øvrigt også andre tilbud, hvor det kan lade sig gøre, at prioritere indvendige vedligeholdelsesarbejder.

Allerede i morgen har vi i Økonomi- og Erhvervsudvalget et ekstraordinært møde hvor vi ser på yderligere tiltag som kan bidrage til at holde hånden under lokale virksomheder i det omfang det er muligt.

Det var alt for denne gang. 

Pas på dig selv og din familie – sådan passer vi på hinanden – sammen.

Kort men godt nyt!

I aftes holdt vi årets første byrådsmøde – en kort udgave – med kun 26 sager (heraf 5 lukkede) til behandling. Du kan se samtlige sager HER

Millioner frigivet til daginstitutioner og skoler
8 af sagerne omhandlede frigivelse af anlægs-bevillinger, til en perlerække af forbedringer, tilbygninger, nybygning og nye anlæg på daginstitution- og skoleområdet.
Det er alt sammen kendte projekter, som er besluttet i tidligere budgetaftaler. På gårds dagens møde frigav vi pengene ”så spaden kan sættes i jorden” og følgende bliver nu igangsat:

– Daginstitutionen Kernehuset/Engblommen i Snejbjerg udvides med 100 børnehavepladser
– Højgårdsskolen Lind får bedre plads til førskolebørn, nye toiletter, fag- og mødelokaler
– Højgård Børnehus, Lind, tilbygning til 35 børnehave-børn og 15 vuggestuebørn
– Renovering af daginstitutionen Solstrålen, udendørs legeplads og indvendig renovering
– Anlægsbevilling til Lindbjergskole, udendørsområde til leg og motion
– Anlægsbevilling til renovering af Legeplads på Valdemarskolen
– Projektmidler til opstart af affaldssortering på skoler
– Frigivelse af anlægsbevilling til Talentskole v. Sportscenter Herning hvor det 1. spadestik tages i dette forår og byggeriet klar til indflytning august 2021. Talentskolen har gennem flere år været en del af vores folkeskole, hvilket er ret unikt. I Herning mener vi nemlig det er vigtigt at talent kan dyrkes uanset social status og økonomisk formåen. Med den nye placering af talentskolen ved Holing kan eleverne få optimal udbytte af de eksisterende sportsfaciliteter.

Penge til fornyelse i landsbyerne
I Herning Kommune er vi så heldige at vi har fået del i en statslig pulje til landsbyfornyelse. Puljen kan bruges i byer med færre end 4000 indbyggere. Beløbet frigives hvis vi selv bidrager med 40% af byfornyelsesmidlerne. Det gør vi selvfølgelig gerne, da det betyder at vi over de kommende 2 år har ca. 3.7 til landsby-fornyelsesaktiviteter.
Der vil blive igangsat en ansøgningsrunde så alle byer under 4000 indbyggere kan søge om del i puljen til konkrete projekter.

En lykkelig beslutning
I sidste uge traf vi i Økonomiudvalget beslutning om at blive vært for afholdelse af Lykkeliga Cup. Vi har gennem de seneste år haft held med at trække store internationale sportsevents til Herning. Lykkeliga Cup er en Landsdækkende håndboldturnering for udviklingshæmmede og man forventer 2500 deltagere i 2020. Det er måske ikke en af verdens største sportsbegivenheder men helt sikkert den lykkeligste for de mange deltagere og deres familier. Vi er super glade for at Lykkeliga kommer til Herning.

Midtvejs møde
I sidste uge deltog jeg sammen med min byrådskollega Vinnie Borbjerg i et ”midtvejsmøde” arrangeret af Alhuset i Kibæk. Ud fra den tanke at vi ikke kun vil mødes med vælgerne op til valg, men også meget gerne vil høre hvad vælgerne mener og tænker vi løbende skal have fokus på. Det var en god aften – ca. 50 personer var mødt op, og der var med mange input, spørgsmål og svar. Dejligt at så mange havde lyst til at bruge en aften på lokalpolitik. Tak for det – og tak til dig hvis du har læst mit nyhedsbrev til ende 😉

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Herning Byråd (V)